Na našej stránke si viete nakúpiť aj bez registrácie, avšak s registráciou získate mnoho zaujímavých výhod množstevné zľavy, vernostné zľavy až do 15% VIAC O ZLAVÁCH alebo REGISTRÁCIA

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
 • 1.1 Predávajúcim je spoločnosť All Tyres s.r.o. so sídlom Družstevná 355/42 929 01 Dunajská Streda, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo : 24474/T, IČO: 44 971 648 , DIČ: 2022900176, (ďalej len predávajúci).
 • 1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 • 1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 • 1.4 Tovar znamená tovar, ktorý predávajúci aktuálne ponúka na predaj zákazníkom. Konkrétny druh tovaru je vždy presne definovaný v zmluve a/alebo objednávke.
 • 1.5 Objednávka znamená písomnú, faxovú, elektronickú objednávku tovaru, ktorú zaslal zákazník predávajúcemu.
 • 1.6 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • 1.7 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
 • 2.1 Zákazník objednáva tovar prostredníctvom objednávky, ktorá musí obsahovať presnú identifikáciu zákazníka.(pri fyzických osobách v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail adresy, pri právnických osobách alebo živnosťníkoch obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, tel. číslo a e-mail adresy) a presne určenie požadovaného druhu, množstva a akosti tovaru a v prípade aj ďalšie náležitosti potrebné na radne vybavenie objednávky, a to najmä miesto dodania tovaru.
 • 2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • 2.3 Uzatvorenie Zmluvy. Predávajúci po doručení objednávky od zákazníka preverí dostupnosť tovaru požadovaného tovaru. Ak je požadovaný tovar k dispozícií v termíne uvedenom v objednávke, predávajúci objednávku akceptuje a kaceptáciu oznámi zákazníkovi telefonický alebo elektronickou poštou a momentom doručenia akceptácie objednávky je uzatvorená zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. V opačnom prípade zákazníkovi predávajúci oznámi nedostupnosť tovaru, alebo predpokladaný neskorší termín dodania tovaru a požiada zákazníka o jeho súhlas. Zákazník je povinný sa k predpokladanému neskoršiemu termínu dodania tovaru vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v opačnom prípade objednávka bude stornovaná.
 • 2.4 Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 500 € má právo predávajúci požadovať platbu vopred. V takomto prípade objednávka bude akceptovaná až po vydokladovanie platby.
 • 2.5 Zrušenie objednávky. Zákazník má právo zrušiť Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej akceptovaním zo strany Predávajúceho. Po akceptovaní Objednávky môže Zákazník odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom §7 č. 102/2014 Z.z. bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním podľa § 8 ods. 5. zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci musí vrátiť peniaze do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe povereným predávajúcim na prevzatie tovaru.
3. CENY
 • 3.1 Predávajúci je platcom DPH.
 • 3.2 Presná výška ceny jednotlivých položiek tovaru v aktuálnej ponuke predávajúceho je uvedená v aktuálnom cenníku.
 • 3.3 Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v cenníku sú uvádzané vrátane DPH.
 • 3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek Tovaru uvedených v Cenníku, a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho dodávateľov a/alebo výrobcov Tovaru a/alebo zvýšenia nákladov predávajúceho súvisiacich s obstaraním príslušných položiek tovaru.
 • 3.4 Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke.
 • 3.5 Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr akceptované Objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.
4. PLATOBNÉ PODMIENKY
 • 4.1 Pri osobnom odbere Tovaru v mieste prevádzky Predávajúceho môže Zákazník za Tovar zaplatiť pri prevzatí. Pri osobnom odbere je možná platba iba v hotovosti.
 • 4.2 Pri dodaní Tovaru na dobierku v mieste určenom v Objednávke zaplatí zákazník za Tovar v hotovosti kurierovi špedičnej firmy, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru k zákazníkovi, pričom kurier je povinný na požiadanie vystaviť zákazníkovy potvrdenie o zaplatení dobierky.
 • 4.3 Pri platbe vopred na účet, bude Tovar odoslaný kurierom špedičnej firmy, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru k zákazníkovi, až po prijatí platby.
 • 4.4 Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, ktorá je v obálke prilepená na tovare. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.
 • 4.5 Tovar až do jeho úplného zaplatenia zostáva majetkom dodávateľa. V prípade nevysporiadania pohľadávky v termíne splatnosti dohodnutom na faktúre si dodávateľ môže nárokovať vrátenie Tovaru.
5. DODACIE PODMIENKY
 • 5.1 Ak v Objednávke nebude uvedený požadovaný termín dodania Tovaru, dodávka bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizovaná v čo najkratšom termíne. Priemerný čas dodania objednávky je do 3 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom Predávajúci oboznámi Zákazníka telefonicky alebo elektronickou poštou.
 • 5.2 Tovar bude dodaný Zákazníkovi do miesta uvedeného v Objednávke. Dopravu do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje Predávajúci. Cena dopravy je uvedená v Cenníku. Zákazník je povinný skontrolovať tovar pri jeho dodaní, prekontrolovať správnosť a úplnosť dodaného tovaru, či dodaný tovar nie je poškodený a prevziať ho len keď nie je poškodený. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo Tovar odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie Tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 • 5.3 Ak Objednávka nebude obsahovať miesto dodania Tovaru, Tovar bude dodaný v mieste prevádzky Predávajúceho, kde si ho môže Zákazník na vlastné náklady osobne prevziať. Zákazník je povinný vyzdvihnúť svoj tovar do 48 hodín, v opačnom prípade je jeho objednávka stornovaná. Pri osobnom odbere je možná platba iba v hotovosti.
 • 5.4 Súčasťou dodávky Tovaru nie je jeho inštalácia, ak nie je výslovne dohodnuté inak.
 • 5.5 S Tovarom je Zákazníkovi vždy odovzdaný daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom, a podľa povahy Tovaru aj návod na používanie a záručný list.
6. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
6.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
 • 6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 • 6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
 • 6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 • 6.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
  • 6.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
  • 6.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Viac info na stránke Ochrana osobných údajov - GDPR.

8. Záverečné informácie
 • 8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
 • 8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.